Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi soodločate vi, občanke in občani. Vi namreč predlagate projekte in vi odločite, kateri naj bodo uresničeni – kateri so najnujnejši in bodo najbolj prispevali h kakovosti bivanja v novomeški občini.

Kako deluje?

1

ZBIRANJE PREDLOGOV
21. 3.–23. 4. 2024

Občanke in občani boste svoje predloge projektov lahko oddali med 21. marcem in 23. aprilom 2024.

Predlog projekta mora biti usklajen z navodili in merili za izbor, njegova ocenjena vrednost pa ne sme biti nižja od 3.000 EUR in višja od 15.000 EUR.

Projekt lahko predlagate vsi, ki imate stalno ali začasno prebivališče v Mestni občini Novo mesto in ste ali boste v letu 2024 dopolnili 15 let.

Obrazec s predlogom lahko občani oddate na tej spletni strani ali v sprejemni pisarni Mestne občine Novo mesto (Seidlova cesta1, 8000 Novo mesto), kjer so na voljo natisnjeni obrazci. Izpolnjene obrazce lahko pošljete tudi na elektronski naslov ideje@novomesto.si.


Splošna merila za ustreznost projektov

 • Ocenjena vrednost predlaganega projekta znaša med 3.000,00 z vključenim DDV-jem in 15.000,00 EUR z vključenim DDV-jem. Vrednost projekta mora biti realno ocenjena.
 • Projekt bo izveden na območju Mestne občine Novo mesto in, v primeru gradbenega projekta, na nepremičninah v lasti Mestne občine Novo mesto.
 • Projekt je takšne narave, da bo Mestna občina Novo mesto lahko nosilec projekta in da bo kot nosilec projekta v okviru svojih obstoječih kapacitet in služb ter zakonskih pristojnosti lahko zagotovila njegovo realizacijo in delovanje oziroma obstoj.
 • Projekt ni uvrščen v proračun Mestne občine Novo mesto oziroma v načrt razvojnih programov občinskih vlaganj.
 • Projekt je realno izvedljiv v proračunskih letih 2024 in 2025.
 • Projekt je skladen z zakonodajo in veljavnimi akti Mestne občine Novo mesto.

Vsebinska merila za ustreznost projektov

 • Projekt prispeva k uresničevanju predvsem javnega interesa na območju Mestne občine Novo mesto.
 • Projekt prispeva k namenom participativnega proračuna Mestne občine Novo mesto: spodbuja aktivno participacijo, vključenost občanov, blaženje podnebnih sprememb in trajnostno mobilnost, dviga kakovost bivanja v lokalnem okolju, gradi skupnostni pristop in je namenjen splošni javni uporabi.
 • Projekt spodbuja skrb za varstvo okolja in ohranjanje zdravja, ustvarja pogoje za gospodarski razvoj občine, ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, pospešuje raziskovalne, kulturne, mladinske in skupnostne dejavnosti ter pozitivno vpliva na razvoj športa in rekreacije.
 • Projekt prispeva k lepši podobi javnih površin v Mestni občini Novo mesto: urejenosti zelenic, pešpoti, trgov, parkov ter drugih javnih površin.
 • Predlagani projekti so lahko tako infrastrukturne (poti, klopi, stopnice, igrala …) ali programske (čistilna akcija, festival, plakatna akcija ...) narave.

Območja

 • Mestne krajevne skupnosti: Bršljin, Center, Drska, Gotna vas, Kandija - Grm, Ločna - Mačkovec, Majde Šilc, Mestne njive, Regrča vas, Šmihel in Žabja vas
 • Primestne krajevne skupnosti: Birčna vas, Brusnice, Bučna vas, Dolž, Gabrje, Karteljevo, Mali Slatnik, Otočec, Podgrad, Prečna, Stopiče in Uršna sela

2

PREGLED PREDLOGOV
6. 5.–27. 5. 2024

Vse oddane predloge bo pregledala komisija in ocenila, ali posamezni predlog ustreza pogojem, objavljenim na tej spletni strani. Komisija bo vsak predlog finančno ovrednotila in preverila, ali je izvedljiv, skladen z zakonodajo, znotraj geografskega območja in časovnice izvajanja participativnega proračuna. Komisija lahko podobne predloge združi.


Komisija za participativni proračun Mestne občine Novo mesto 2024 - 2025

 • Matija Škof, predsednik,
 • Iztok Kovačič, član,
 • Nina Rebselj, članica,
 • Larisa Sotošek, članica,
 • Petra Budja, članica,
 • Natalija Zanoški, članica,
 • Jasmina Hidek, članica,
 • Milena Jakovljević, članica.

3

GLASOVANJE
20. junij — 31. julij 2024

Glasovanje bo potekalo med 5. in 19. junijem 2024, in sicer prek spletnega mesta https://idejezanovomesto.si/ ali v prostorih Mestne občine Novo mesto na Seidlovi cesti 1 v Novem mestu.

Glasuje lahko vsak posameznik s stalnim ali začasnih prebivališčem v Mestni občini Novo mesto, ki je ali bo v letu 2024 dopolnil 15 let.

4

POTRDITEV REZULTATOV
20. junij — 31. julij 2024

Po končanem glasovanju bo komisija preverila rezultate in razglasila, kateri projekti so bili izbrani. Z izbranimi projekti bo seznanjen občinski svet Mestne občine Novo mesto.

5

SPREMLJANJE IZVEDBE

Vsi izbrani projekti bodo vključeni v proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2025. V tej fazi cikla participativnega proračuna bomo skrbeli za sprotno obveščanje o napredovanju projektov ter redno posodabljanje njihovega statusa.